WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزینهٔ نوشته های صدیق رهپو طرزی  

 

   گفت و گویی شریهٔ بامدادی گُت تینگن                                 صدیق رهپو طرزی 

گفت و گویی

٫٫نشریهٔ بامدادی گُت تینگن Goettinger Tageblatt،، که از سال ۱۸۸۹ع. به این سو در  شهر گت تینگن، واقع در ایالت ندرزکسن (ساکسونی پایین)در جرمنی، نشر می شود

در میان ما

صدیق رهپو طرزی، دبیر فصلنامهٔ روشنی، در کار نبرد برای گسترش دنیا باوری

در گـت تینگن، شهر ما، شخصیت های جالبی ز نده گی می نمایند.

امروز ما می خواهیم با صدیق رهپو طرزی روزنامه نگاری از فصلنامهٔ روشنی و سفیرِ سابق افغانسان در شهرِ سوفیه، پایتختِ بلغاریا گفتگویی داشته باشیم.

او از خود و نبردش برای گسترش اندیشه های گیتی باورانه در جهانِ اسلام گپ می زند.

گزارشگر: میشایل کَسپَر M. Casper

آقای ص. ر. طرزی، می گوید، ٫٫مردمانی که به دین باور دارند، مومن اند و اگر به ایمان خویش به صورت واقعی پابند اند، باید برای گسترش اندیشه های دنیایی یا جدایی دین از دولت، همه جانبه تلاش نمایند. در غیر این صورت، دین شان به وسیله متعصبان و گزافه گران دینی، مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.،، او ادامه می دهد،٫٫این گونه افراد، دین را سیاسی می سازند و از آن برای دست یافتن به زور و زَر استفاده سو و نادرست می نمایند.،،

آیا محمد، همزمان رهبر مذهبی و سیاسی نبود؟

٫٫به نظرم پرسش بسیار حساس و جالب است،، رهپو، می گوید.

او در برابر این پرسش یاد آور می شود که محمد، در حال، هوا و شرایطی که در آن مناسبات اجتماعی عنعنه یی، سنتی و قبیله گی یا پیش مُدرن مسلط بود، می زیست. در آن شرایط چنین باور، اندیشه و ایدیالوژی کارا و موثر بود. اما این باورهای نص گونه و جَزمی در جهان عصری، نو و مُدرن کنونی با دردِ سر و مشکل رو به رو می گردند. باید این باور ها و اندیشه ها را نو ساخت و با شرایط جدید برابر نمود. او تاکید می نماید، ٫٫به ویژه در مورد احکامِ شرعی توجه نمود و آن ها را دگرگون ساخت.،،

او یاد آور می شود که به صورت نمونه بریدن دست دزد، به یکی از شیوه های جزای قدیم و کهن تعلق دارد. اگر این را اکنون، دورانی که توجه به حقوقِ بشر در گوهرش قرار دارد، به کار ببریم، نمی تواند ره به جایی ببرد و موثر باشد. دزدی که دستش بریده می شود، کاری از پیش برده نمی تواند و بارِ گردنِ جامعه می گردد.

خشونت،دهشت و ارعاب، نمایانگر ناتوانی

آقای طرزی ادامه می دهد، ٫٫ آدمان متعصب و سخت گیر در جهانِ اسلام، راه حلی برای بیرون رفت از مساله ها و مشکل هایی که جامعه مدرن و نو به آن رو به رو هست، ارایه داده نمی توانند.،،

او با اشاره به نمونه یی یادآور می شود که ببینید :آنان حتا در کشور هایی مانند عربستان و ایران نتوانستند تا پیشرفت اقتصادی، دانشی و فرهنگی را در خطِ مدرنیته وعصری سازی به ویژه در بخش اجتماعی، به وجود بیاورند. این امر، برای شان یاس و ناکامی را بار آورده است. آنان برای بیرون رفت از این نا امیدی و یاس، دست به خشونت و دهشت می زنند. آنان به ترین راه حل را دشمن تراشی یافته و بار همه ملامتی را به گردن جهان مدرن و یهود می اندازند.

٫٫این نیروهای گزافه گر و افراطی در جهانِ اسلام، بسیار نیرومند اند.،، اما از جانبی آقای رهپو، دبیر فصلنامه روشنی چنین باور دارد: ٫٫این امر زیاد دوام نمی آورد. بُحران فروکش می نماید.،،

فصلنامهٔ روشنی نشریهٔ کانون روشنگران افغانستان، می باشد. این نهاد در سال نزده نود و پنج عیسایی، بنیاد گذاشته شد. در آن هنگام شخصیت هایی با دیدگاه متفاوت و از آن میان کمونیستان به آن پیوستند. حالا تلاش دارند تا امر نشر و چاپ روشنی را در کابل انجام بدهند.

او بر این نکته انگشت می گذارد، ٫٫ ا. م. امریکا، زمینهٔ سقوط طالبان را از قدرت فراهم ساخت و افغانستان تلاش می نماید تا به سوی نظام حکومتی مردم سالار که دارای آزادی بیان می باشد، گام بر دارد.،،

او در جریان نگاهی به گذشته، خاطر نشان می نماید که کمونیستان افغان در امر پشتیبانی و جانبداری از کودتای سال نزده هفتاد و سه عیسایی، که منجر به سقوطِ نظام شاهی مشرطه در افغانستان و راندن شاه به خارج کشور گردید، اشتباهی را مرتکب شدند. این امر، به آزادی بیان و نشرِ افکار، نقطه پایان گذارد. پس از آن که رژیم بر آنان فشار وارد نمود، دست به کودتای دیگری زدند. این امر زمینه آن را فراهم ساخت تا بنیادگرایان اسلامی دست به نبرد و جنگ بزنند. شوروی با ارتشِ سرخ به جانبداری از ایشان شتافت. این کار، امریکا را برآن داشت تا با جنگ افزار و پول به یاری جهاد بشتابد. نیرو های افراطی، متعصب و گزافه گر اسلامی از سراسرِ جهان در به اصطلاح جهاد عیله بی ایمانان شرکت نمودند.

حکومتِ «امریکا» بعد از حادثهٔ دهشت افگنی بر سرزمینش، تغییر عقیده داده و به این نتیجه رسید که جهاد را نی تنها علیه کمونیزم، بل علیه هر نوع اندیشه مترقی و تمدنِ مدرن، تغذیه و بسیج نموده است.

دبیر روشنی که هوادار جهان نگری زمینی است، در پایان یاد آور شد، ٫٫جالب است که ا. م . امریکا، هنوز هم با عربستان، کشوری که از باورهای گزافه گر، متعصب و بنیادگرای اسلامیِ وهابیت، جانبداری و حمایه می نماید، هم پیمان هست.،،

پنج شنبه ۲۲ فبروری ۲۰۰۷.

روزنامهٔ ٫٫گُت تينگن تگبلت Goettinger Tageblatt ،،

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید