WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

     نظام توطیه – ساختارنظام                    وزیرـ اوستا

 

 نظام توطیه

 

بن بست تماشایی شده

عیش ونوش هم مروج بازار

عشق وطن را فقط سربازمیداند

میدان های نبردخونین شده

لباس ها وموزه های مدافعین نیز

پرخونست

آ نکه جسدش افتیده روی زمین

تنها سرباز است

***   *    ***

بلند رتبگان

همه را فروختند

سلاح، مهمات، وآدم هارا

یعنی دربست قرارگاه را

اینان به مادران سرسفید وخسته

وطفلکان منتظرشان هم

رحمی نکردند

***  *    ***

بلند رتبه گان مجازات نمیشوند

معافیت شان تضمین است

ازبودجه وتخصیص

ازمعا ش سرباز

وحتی «قروانه» ی سربازمیزنند

**      **    ***

بلا گردان پول است

وتضمین گر هم پول طلب

 

وزیرـ اوستا

 

ساختارنظام

 

یتیم گرسنه

مادرحیران

لشکربیوه، خیل گرسنگان

*   **   **

درزدوبند

درتوطیه

بقای نظام

*    **  *

عده ی مقتول

عده ی مظنون

سکوت سهمگین

دهشت تمام

قاعده بازی

حرف نا تمام

وزیرـ اوستا

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید