WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

   آرمانهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان جاذبهء جاودان                            یعقوب عادی

 مبارزه سیاسی در پیوند با یک مجموعه سیاسی در روشن ترین بیان پیمودن راهیست به اساس خواستها وآرمانهای که فعالین عرصه سیاست برای تامین آن اراده مینمایند، با انسان های هم اندیش تعهد میبندند و مجموعه های سیاسی را تشکیل میدهند. از هر منظر به خصوص از دیدگاه سیاسی وقتی در مورد انجام کاری اراده میکنیم به معنی آن است که اولین تعهد را با خود بسته ایم . لذا اراده و تعهد سیاسی متناسب است با قناعت و قبولِ برداشت های که نخست بر ما سمت وسوی حرکت تعین میکند .

 در مبارزه سیاسی مجموعه ها نقش شخصیت از پابندی به قرار داد وجدانی یعنی ارادهء ایکه او رابه تعهد میرساند مایه میگیرد. از همین جاست که از یک جهت استحکام وحدت نیرو های متعهد به نقش شخصیت ارتباط میگیرد. وازجهت دیگر نام این شخصیت ها در ذهن وروان ما جایگاه پیدا میکند، ودر یک پیوند جاودان باهمان تشکل سیاسی مربوط بافت میخورد.

 وقتی ما از حزب میگوئیم دقیقأ قاعده قانونمند ایجاد و تشکل یک حزب را بر مبنای مبارزه سیاسی مدنظر داریم. و وقتی از رهبران و شخصیت های سیاسی حرف میزنیم شخصیت های را به توجه میرسانیم که دیدگاه شان از نیاز های مردم وزیستگاه مردم مایه میگیرد وپله های مبارزه را به اساس چنین بینش پیموده اند

حزب دموکراتیک خلق افغانستان که با قاعدهء قانونمند تاسیس شد به حیث یک حزب قانونمند چنین یک مجموعه سیاسی است که حتی مخالفین آن هم نتوانستند تعریف هویت حزب را و هویت رهبران وشخصیت های صادق به آرمانهای آن حزب را مخدوش بسازند. وقتی ما از حزب دموکراتیک خلق افغانستان میگوئیم تعهد ما را به آرمانهای آن حزب منعکس میسازد.لذا متعهدین آن آرمانها در هیچ شرایطی فارغ ازاحساس درد وآلام مردم ووطن نبوده اند، آنان همیشه توانسته اند لوای عدالتخواهی وترقی خواهی را از نام مردم برای مردم از نام وطن برای وطن بر افراشته نگهدارند.

در اینجالازم است گفته شود آنانیکه از آرمانهای این حزب عدول کردند، دیده شد که اعتبار سیاسی شان فر وریخت. هر چند به اهداف انفرادی که برای خود تعین کرده بودند رسیدند

امروز 46 سالگی آرمانهای ح د خ ا را در حالی گرامی میداریم که کمبود دها هزار فرزندان صدیق آن حزب شدیدآ احساس میشود. آنانیکه به خاطر آرمانهای شریفانه و تعهد صادقانه شان در پای وطن بخاطر بهروزی مردم خودرا قربان نمودند. آن ایثار وفدا کاری وقربان شدن مظهرروشن این است که اگرامروز آنان میبودند در حالیکه ما پیروزی کامل برای وحدت نیرو های متعهد را میداشتیم، در موقعیت یک نیرو وتوانمندی بیشتر که بر اوضاع مسلط کشوری اثر بگذارد نیز قرار میداشتیم. روح شان شاد وخاطر شان گرامی باد.

 پر واضح است که در شرایط امروز برای تامین اهداف مردم خواهی ووطندوستی ما به وحدت نیرو های هم اندیش نیاز داریم. از این جهت همانطور که در باره نقش شخصیت گفته آمدیم، تعریف نقش شخصیت برای تامین چنین یک آرمان زمانی تبارز میکند که وحدت وهمسوئی این نیرو ها در حضور رهبران و در رهبری آنان ملموس ومشهود باشد، بدین لحاظ نبود این چنین رهبران چون مرحوم ببرک کارمل که نامش با آرمانهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بافت جاودان خورده است کمبودی است که شدیدآ احساس میگردد روح رهبران حقیقی ح د خ ا شاد وخاطر شان گرامی باد

ما چرا باید از این روز یعنی روز تاسیس ح د خ ا تجلیل نمائیم؟ از نظر این قلم بخاطر ادامه مبارزه وتحقق آرمانهای که ما به آن تعهد بسته ایم. به خاطر سعادت وبهروزی انسان سرزمینی(افغانستان) که با همدیگرپیمان بسته ایم. بخاطر تازه ساختن اعتماد وباوری که به تعهدات خود داریم. وبالاخره برای تحرک بیشتر برای مبارزه وتعین اولویتها وارجیحت ها. یاد ما باشد تعین اولیتها وارجیحت ها تجدد آرمانی نیست بلکه تشخیص تضاد های اولیه است. تجدد در آرمان روگرداندن از آرمان است . رو گشتاندن ازآرمان در اولین تحلیل رو گشتاندن از یک قرار داد وجدانی است که به یقین اعتبار مبارزه سیاسی را ساقط میسازد. ما وطن را همیشه یک گونه دوست داشته ایم وداریم به مثابه زیستگاه،پرورشگاه ودر تعریف حقیقی به مثابه محدوده بزرگ ومشترک فرهنگی تمام مردم ما دوست داریم. برای مردم همیشه همان بهروزی را خواستار استیم که در نهایت به رفاه مردم بانجامد. در این چنین آرمان در هیچ شرایطی تجدد راه ندارد

به همین لحاظ است که میگوئیم آرمانهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان جاذبهء جاودان است. لذا این خود میرساند که نیرو های متعهد به آرمانهای ح د خ ا در صدد ایجاد زیارتگاه های سیاسی نیستند، بلکه آنان از آرمان سرای ح د خ ا حرکت را بسوی آغاز نموده اند که نهایتش مشخص است......ما میرویم به پیش

یعقوب هادی

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید