WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

   درنشستگاه های پالتاکی چه میگذرد؟                                                        یعقوب عادی

 آب شفاف چشمه شفاء سخنگاهء هم اندیشان وحدتخواه چگونه جریان پیدا کرد؟

بزنگاه کوته والان پالتاکی بر علیه نیرو های ملی، مردم خواه، میهن دوست، مترقی وعدالتخواه چگونه ساخته شد؟

از آنجا که در یک جامعه انسانی نیرو های سیاسی با طرح وراهکار های سیاسی، جامعه سیاسی را تعریف میکنند، ودر نتیجهء مبارزات این نیرو ها اگر از یک جهت موقعیت وموقف مجموعه های سیاسی مشخص میشود، از جهت دیگر خود این نیرو ها بطور انفرادی بر بنیاد درون مایه خودشان مورد تشخیص وشناخت قرار میگیرند . از همین رو میبینیم که در یک مجموعه سیاسی ویا حزب سیاسی و یک تشکل سازمانی با وجود وجه مشترک اندیشوی هرعضو این مجموعه ها به شکل انفرادی هم مورد شناسائی قرار میگیرند.

این در حالی است که انسان درهر دو حالت( حضور در مجموعه سیاسی وبطور انفرادی) به حیث مولد اندیشه برای بقای ارزش های تفکر خود تلاش میورزد. زمانیکه همین درون مایه، طرح و راهکار را برای سرنوشت جمعی ارایه میدهد، وجه اشتراک فکری مشخص میشودو حاکمیت فکری بوجود میائید. درحاکمیت فکری شخصیت های ظهور میکنند که خود سمبول اندیشه میشوند. حدیث ساز وروایت ساز میگردند، که فرآورده های فکری شان در درازنای تاریخ مبارزه سیاسی با فعالین سیاسی هم کیش وهم اندیش جریان میداشته باشد. این در حالی است که عده هم میخواهند بالای اندیشه حاکمیت نمایند که این حالت دوم مساله ساز ترین وضعیت سیاسی را در فضای سیاسی بوجود میاورد، که متاسفانه جنبش ترقی خواهانه و عدالتخواهانه در کشور ماافغانستان به اساس شکل گیری حالت دوم به دشواریهای مواجه است

زمانیکه به بحث حاکمیت فکری میپردازیم چه بخواهیم ویا چه نخواهیم نام شخصیت های حدیث ساز و روایت ساز ویا در واژه دیگر مقوله ساز در پیوند ووابستگی دایمی با اندیشهء مطرح، جریان میداشته باشد. عده ایکه به اساس وجوهات شخصی در برابر کار برد این نام ها در پیوستگی اندیشه حساسیت نشان میدهند خود شان بار ها با نقل قول های از شخصیت های متعدد متوصل به بیان این پیوستگیها شده اند. ازهمین جا است که وضعیت مساله ساز به وسیله افرادیکه بر شانه اندیشه سوار میشوند شکل میگیرد. با این پیش زمینه میخواهم بحث وضعیت مساله سازرا درفضای روشنفکری کشور ما افغانستان که ازجانب عقده مند ترین افراد جامعه روشنفکری، برعلیه جامعه روشنفکری، در وضع موجود امروز، زیر نقد گذشته صورت میگیرد به کنکاش بگیرم. منظور از به چالش کشیدن نقدی است بر اساس عقده های سیاسی وشخصی، نقد بر اساس روزگذرانی ، نقد به اساس جای پای سازی برای کسب امتیازطلبی هاو امتیاز گیری های شخصی، نقد بر اساس هویت سازی های کاذب، نقد براساس برائت گیریها زیر فشارآن تهدید های که این نقادان نسبت بخود احساس جرمی میکنند. این نقدها درهر جویباریکه جریان دارد ، سر چشمهء آن یکی و واحد است. مطمع نظر این یادداشت همان جویباریست که روزگاری در آن آب شفاف جریان داشت وکسانی در سر بند، این جریان آب را گل آلود ساختند وبا حب عقده به شکارمشغول شدند.

آب شفاف چشمه سخنگاه هم اندیشان وحدتخواه چگونه جریان پیدا کرد؟

سخنگاه هم اندیشان وحدتخواه نه تنها یک نام زیبای اتاق پالتاکی بود، بلکه درمحتوای این نام یک هدف شریفانه وضرورتمندانه دنبال میشد. ایجاد این نشستگاه یک امر تصادفی نبود. بلکه در نتیجه کار وفعالیت های متداوم یک جمعیت بزرگ از نیرو های مردم خواه ، مردم دوست، مترقی وعدالتخواه که هویت وحدتخواهانه را کسب کرده بودند وهنوز این جمعیت در امکانات متحول دیگراین هدف را در خط فعالیت های سیاسی خود اولویت میدهند ادامه دارد. پیگیری از امر وحدت در امکان های متفاوت امتیاز نه بلکه مسئولیتی است که وحدتخواهان نه با پیش کشیدن خود شان بلکه با مطرح کردن این هدف ادای وجیبه ووظیفه میکنند

سوال وحدت از اینجا آغاز گردید که وحدت با کی ؟ برای پاسخ با این سوال برای مشخص کردن این نیرو هادر جستجوی وجوه وحدت به اسناد برناموی کوتاه ترین راهیافت دانسته شد

یعنی مراجعه به دیباچه ها، مقدمه ها وپیشگفتار های اسناد مرامی این احزاب به روشنی میتوانست این پاسخ را ارایه کند. دیده شد خطوط اسناد مرامی ايکه این احزاب برای سعادت مردم وپیشرفت کشور مطرح نموده اند ، همه یک سخن ودارای مفهمو م واحد ويكسان اند لذا کمبودی که وجود داشت ودارد که در عملکرد مشترک باید این نیروها مکمل همدیگر گردند وپاسخ چه باید کرد را مشترک ارایه بدهند.................... ادامه دارد

محمد یعقوب هادی

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید