WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

   پایگاه نظامی خارجی یا پایمال ساختن منافع ملی ما ؟                                  یعقوب عادی

پایگاه نظامی خارجی یا پایمال ساختن منافع ملی ما ؟محمد یعقوب هادی

پایگاه در لغات نامه ها با معانی جا،مقام،قدر،مرتبه، وبطور مشخص جای پای آمده است. ترکیب این واژه با پسوند نظامی (پایگاه نظامی) درست معنی جای پای نظامی را افاده میدهد، که در جهان امروز این ترکیب واژه ای بیشتر مشخصه سیاست جهانی شدن نظام های سود وسرمایه را تعریف میکند. به بیان دیگر در محتوای پایگاه نظامی بشریت شاهد حضور گسترده همین نظام ها ودولت ها در راس ایالت متحده امریکا میباشد. از آنجا که منابع مختلف ومتعدد بر علاوه حضور نظامی ایالت متحده امریکا در عده از کشور ها از تاسیس800 پایگاه نظامی در حدود جغرافیائی 130 کشور جهان خبر میدهند، که شامل صد ها هزار نیروی زمینی ، هوائی ودریائی است. این مساله پوشیده نیست که ایجاد این پایگاه ها از گذشته از یک جهت به خاطر جلوگیری از پیشروی باور های سوسیالیستی بوده از جانب دیگر توجیه اقتصادی دارد. لذا معلوم است که این پایگاه ها در واقع منفعت سیاست گذارانِ را نشانی میکند که ارادهء نموده اند سیاست جهان حکومتی را بر پایه اکمال برسانند. از این جهت در جهان امروز زیر چتر سیاست جهانی شدن آنچه به عنوان منافع ملی در دو دولت موافق به قرار داد تاسیس پایگاه نظامی مطرح است فقط منفعت ستم سالاران نظام های ستمگر را باز گو میکند، نه منافع ملی که عنوان میشود. توجیه منافع ملی در چار چوب این چنین قرارداد ها زمانی مطرح است که اول خود این دولت ها دولتهای مردمی باشند.

اخیرآ رسانه ها علاقه ایالت متحده امریکا را برای ایجاد پایگاه نظامی در افغانستان از بیان ریس جمهور افغانستان حامد کرزی به دست نشر سپردند. در ظاهر امر این مساله یک خبر تازه معلوم میشود. لیکن بر ملا کردن این علاقمندی دقیقا به اساس پیش زمینهء دراز مدت مطرح است . پیش زمینه های که مراحلی مختلف را پشت سر گذاشت. تحمیل ده ها سال جنگ بر مردم وکشور ما یکی از پیش زمینه های مشخص این طرح است. بهانه حضور نظامی دولتهای ستمگر در افغانستان زیر نام سرکوب تروریزم بنام القاعده وطالب مراحل بعدی آن میباشد. این در حالی است که بهانه این حضور نظامی نتیجهء آنچه را که عنوان کرده بود بدست نداده است. لذا سیاست های ضد نقیض دولت موجود در حمایت ایالت متحده امریکا آخرین پیش زمینهء است که برای دعوت ژاندرم منطقه فضا سازی مینمائید.

ریس جمهور حامد کرزی میگوئید که دولت او روی منافع ملی کشور با دولت ایالت متحده اختلاف نظر دارد. این در حالی مطرح میشود که تفسیر های خود غرضانه از تعاریف متفاوت در باره منافع ملی برای پوشش کردن اغراض ضد منافع ملی رو کش ساخته میشود . هر گاه تمام تعاریف بیان شده را با هم بیامیزیم و در سخن آسان منافع ملی را واضح بیان نمائیم خواهیم گفت منافع ملی یعنی حفظ وبقای یک ملت ومنافع آن در داخل یک جغرافیای سیاسی از تمام اشکال آسیب رسانی های داخلی و خارجی است . حالا مفهوم حفظ وبقای ملت در این نهفته است که ملت چیست و کیست؟ هرگاه ملت همان جمعیت انسانی است که به اساس وجوهات فرهنگی وریشه های نژادی تعریف میشود بیائید ببینیم که این وجوهات در سر زمین ما همین اکنون چگونه پایمال حضور نظامیان خارجی میشود که دولت موجود برای دایمی بودن آن نیرو ها، فضا سازی میکند، ومردم را به بهانه اختلاف نظر با ایالت متحده امریکادر مورد منافع ملی فریب میدهد. یکی از اساسی ترین مشخصات وجه ملت بودن ما زبان ماست که می بینیم یک زبان بیگانه دارد جایگزین آن میگردد. متاسفانه که زبان جاگزین (انگلیسی) با خصوصیت زبان نان ، زبان معیشت حیات، جبارانه جایگیر زبان های مردمی ما ساخته میشود. این مساله جایگیزنی جبارانه از نظر ریس جمهوری حامد کرزی به منافع ملی ما ارتباط ندارد . به این سلسله طرح مسایل در باره منافع ملی که از ماهیت حاکمیت ، در باره ارزش های منافع ملی در وجود ارگانهای مشخصه دولت تاسیس قواه مسلح مکلف به دفاع از تمامیت ارضی به اساس دین میهنی، استقلالیت ارگانهای قضائی، انتخاب با قاعدهء ارگانهای قانون گذار، وسایر مسایل منافع علیای ملی ناشی میشود. همین اکنون با پامال شدن مجموع فر هنگ از معاشرت های اجتماعی، سلوک ، رفتار وکردار های اخلاقی گرفته تا فرهنگ لباس و غذا با حضور نظامی کشور های سود و سرمایه مواجه استیم که ریس جمهوری افغانستان آنرا در تعریف منافع ملی شامل نمیداند، لیکن اختلاف نظر را در چارچوب منافع ملی در رابطه با تعین دیدگاه ها روی مناسبات ایران افغانستان امریکا به تعبیر و تفسیر میگیرد که گویا بقای ملت ما از این زاویه تاثیر پذیر است فضا سازی برای حضور نظامی ایالت متحده امریکا بطور دایم در حالی است که از تاثیر حضور گویاموقت نظامی خارجیان در بسی از موارد خود ریس جمهوری افغانستان شکایت دارد و جدید ترین مورد آن دخالت در امور پارلمانی بود که از زبان ریس جمهوری شنیده شد. در این چنین یک فضای که دولت اعتراف به عدم استقلال عمل میکند چگونه صلاحیت دارد که در حمایت از منافع ملی ما روی ایجاد پایگاه نظامی ارادهء عمل داشته باشد این در حالی است که قرار داد حضور دایمی قوت های خارجی با پیش زمینه سه بار قرار داد استراتیژیک نظامی میان ایالت متحده امریکا ودولت حامد کرزی صورت گرفته، این دور نما را نشانی کرده است .

رای نویسنده در این خصوص این است ازآنجا پلان ایجاد پایگاه نظامی ایالت متحده امریکا در افغانستان از دهلیز موقف،موقعیت وهدفمندی حضور نظامی 47 کشور در راس ایالت متحده امریکا میگذرد، لذا ایجاد پایگاه نظامی ایالت متحده امریکا در افغانستان به هیچ عنوان به نفع مردم وکشور ما بوده نمیتواند. اینکه وزیر دفاع؟ افغانستان «وزیر دفاعی که امنیت خانه شخصی خود را گرفته نمیتواند» جناب عبدالرحیم وردک فورآ این علاقمندی را تائید میدارد معلومدار که باید به خاطر دریافت تحفه مقام وزارت دفاع افغانستان به نحوه شایستهء اظهار شکران نمائید............محمد یعقوب هادی

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید