WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات    ذکريا (يوسفزی)

 

  بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی:بازيګران : - پاکستان ،ناتو وادارۀ حامدکرزی

به کی باورکرد؟امريکا،انګليس،پاکستان ويابه هيچ يک

 ان،واقعيتهای پشت پرده چيست؟

درين روزها ګذارشهای مختلفی از رسانه ها وبعضی ادارات تحقيقی کشورهای غربی به ارتباط روابط وهمکاری کشور پاکستان با  شورشيان افغان پخش ونشر ګرديده است ،مطالبيکه بنظر افغانها نونبوده وانها هميشه فريادميزنند که :
بلحاظ خدا شما ، مردم واطفال مارا نکشيد ، مناطق مسکونی ماراتوسط بمبارد مانهای تان باخاک يکسان نسا زيد ، اګر ميخواهيد با دست پرورده ګان تان ( طالبان ) که حال يکتعداد انها از کنترول تان برامده است و کشور حامی دهشت افګنی و ترور که غلام ګوش بفرمان شما است ( پاکستان ) مبارزه کنيد ، واګر درين هدف تان ثابت قدم هستيد و دروغ نميګوئېد ، پس برويد به پاکستان  ، با سيا ستمدارهای ان بطورجدی مسئله رامطرح کنيد ،عملياتهای تانرا در کشور پاکستان سازماندهی نمائيد  ،  درغيرا ن جريان کمکها يتا نر ا، که طالبان هم مستقيماازان بهره ميبرد به پاکستان قطع نمائيد ،درغير ان هيچ کس به بازيهای مسخرۀ شما باور نخواهد کرد . مرد م افغانستان حالا خوب ميفهمند که :  شما امريکائيها ، انګليسها و سعوديها در مسئلۀ افغانستان ،  هم کوزه ګر ، هم کوزه خر وهم ګلی کوزه هستيد ، خودتان پلان جنګ  ، هرج ومرج ، اقدامات خرابکارانه وغيره را طرح مينمائيد ، خودتان عمال ويا خرا بکا ران انرا تعين ميکنيد ، خودتان برای خود دشمن ميسازيد و د رنهايت خودتان عليۀ ان مبارزه مينمائيد ، چيزېرا که مرد م عادی افغا نستا ن دقيق نميفهمند ، ان عبارت ازپلانهای پس پردۀ شما وختم بازی مضهک ، فرساينده وکشندۀ شمااست .

من مطمئن هستم روزی اين مسئله هم افشا خواهد شد ، بعد برای شماچی خواهند ماند ؟  شما خود ببينيد و يکبا ر بخوانيد که مطبو عا ت ، ادارات ، سازمانها ، وموسسات تحقيقی مربوط شما چی مينويسند؟ بنظرمااين همه مطالبي است که شمابرای انهاداده ايد، و درعقب ان پلان وبازی ديګرتان درحال اجراشد ن است . 
 ما باشما يکجااين ګذارشهای شمارا وهداياتيراکه به بازيګرهايتان داده ايد يکجا مرور مينمائيم وان قرارذيل است<<"
روابط نزدیک" استخبارات پاکستان (آی آس آی) با شورشیان افغان ! 
گزارش منتشر شده پوهنتون اقتصادی لندن،افشا گر روابط  نزدیگ استخبارات پاکستان (آی آس آی)  با شورشیان افغان می باشد.
این گزارش  نه تنها  کمک های مالی، آموزشی، پناه گاه، آسلحه، مهمات و دیگر امکانات ضروری را برای  طالبان افغان فراهم می سازد،  بلکه تذکر میدهد که استخبارات پاکستان در جلسات رهبری شورای طالبان شرکت میکند و در قسمت تشکیل پلان های استراتیژک آنها نیز سهم  می گیرد.
تحقیقات میت ولدمن، نویسنده این گزارش نتیجه مصاحبه های است با ۹ قوماندان طالبان در افغانستان که نام شان بین نشده است، همچنان ۲۲ تن از ریش سفیدان قبایل، ۶ وزیر، دو سفیر، ۱۳ دپلومات خارجی و تعدادی زیاد  متخصیصن و سیاست مداران خارجی.
صحبت های این اشخاص نشان می دهد  که استخبارات پاکستان  از طالبان حمایت و پیشتبانی میکنند. در این گزارش آمده است که آصف زرداری، ریس جمهور  پاکستان از زندانیان طالبان دیدار نموده  و  برای زندانیان گفته است که مقامات پاکستانی آنان را به علت فشار ایالات متحده امریکا دست گیر نموده است؛ و آنان را مطمین ساخته است که آزاد خواهند شد. دولت پاکستان این اتهامات را رد نموده است.
مارفین وین بام  کارشناس سیاسی امور افغانستان و کشور های منطقه  از انستیتوت شرق میانه  در جواب سوالی که آیا کدام دلیلی وجود دارد  که پاکستان نمی خواهد روابط خود را با شورشیان افغانیقطع نماید چنین جواب داد:
"طالبان افغان دشمن دولت پاکستان نیستتد، بلکه همکار و  سرمایه  محسوب می شود. پاکستان طالبان افغان را تقویت می کند تا در زمانی که  نیرو های ایالات متحده امریکا و دیگر نیرو های بین المللی افغانستان را ترک میکنند؛ در آن زمان پاکستان طالبان افغان را با خود داشته باشد. دولت پاکستان از طالبان افغان بیحث نیروی احتیاطی استفاده میکند."
بعضی از کارشناسان به این باورند که  گزارش پوهنتون اقتصاد لندن برای مردم غیر مترقبه نبود، زیرا همه می دانستند که پاکستان، طالبان افغانستان را کمک می کند. مگر آنچه که همه را حیرت زده کرده است، این است که قرار این گزارش مقامات استخبارات پاکستان ( آی آس آی)  مستقیماً در شورای کویته حضور داشته اند و بر علاوه کمک های مادی  و تسلیحاتی  برای  شورشیان افغان برنامه استراتیژک شان  را مشخص میسازد. این نشان میدهد  که  پاکستان  نقش  دو گونه بازی می کند. آقای مارفین وین در جواب سوالی که دولت امریکا و دیگر متحدین غربی اش چه باید کرد تا پاکستان روابط نزدیک خود را با شورشیان افغان قطع نماید، گفت:
"بهترین راه حل این مشکل، موافقت ایالات متحده امریکا  و نیرو های خارجی  در افغانستان می باشد، در آن صورت است هیچ دلیلی برای پاکستان باقی نمی ماند که شورشیان طالب را در افغانستان تقویت نماید."
اکثریت تحلیل گران و کارشناسان امور افغانستان و کشور های منطقه به این عقیده اند که پاکستان افغانستان  را از دیدگاه  سیاست خود در هند می بیند و پاکستان کوشش بخرج می دهد تا  در افغانستان یک جناح  و یا گروه وفادار داشته باشد. پاکستان  شورشیان افغان را منیحث وسیله  در مقابل هند استفاده می نماید. اگر این گزارش دقیق و درست باشد یقیناً تاثیرمنفی  بر روابط کشور پاکستان و ایالات متحده امریکا خواهد داشت.>>
خوب ببينيد اين چيزی است که افغانها مدتها قبل وهرروزه ميګويند ، سوال اينجاست اياانګليسها وامريکائيها ازين مسئله بيخبرهستند ؟ وياخود را به بيخبری ويا بګفتۀ افغانها بکوچۀ حسن چپ ميزنند؟ افغانها به اين باوراند که سياستمداران پاکستانيها ومسئولين استخبارات ان هيچ اقدامی را بيدون اجازه ورهبری انګليسها و امر يکائيهابه پيش نميبرند ، چی رسد به اينکه درجلسات رهبری طالبان مسئولين استخبارات ان اشتراک نمايند، درمسئلۀ طالبان هدف پاکستان معلوم است ، طوريکه درين ګذارش هم ا مده وان عبارت است از  : نفوذ ان کشور درارګانهای تصميم ګيری ، نظامی  ، استخباراتی وقانونګذاری افغانستان !  وازين راه ميخواهند که که تمام وعيار حکومت افغانستان تحت ادارۀ انهاباشد ، ولی سوال درينجاست  ، که امريکائيها وانګليسها کدام پلان نهايي دارند؟ وحال ببينيد که امريکائيها ګذارش مشابه باانګليسهارا بنشر سپرده اند ،باکمی اضافه کاريها وتغير جملات ٠ انها مينويسند - روزنامه نیویارک تایمز از قول این گزارش میگوید باوجودیکه پاکستان بیشتر از یک ملیارد دالر را برای مقابله با تندروان از ایالات متحده دریافت نموده است ولی این شریک ظاهری امریکا در جنگ با تندروان، به مأمورین اداره استخبارات خود اجازه می دهد تا مستقیماً با طالبان در تماس شده و شبکه های از گروه های تندرو را برای جنگ علیه عساکر امریکایی در افغانستان تنظیم نموده و حتی بر علیه رهبران افغانستان دسیسه سازی نماید.
روزنامه نیویارک تایمز می نویسد اکثریت اطلاعات در این گزارش در استخبارات خالص و بررسی های امنیتی از داخل افغانستان جمع آوری شده است و تائید آن مشکل می باشد و بیشتر آن از اداره استخبارات افغانستان بدست آمده است که دشمن پاکستان می باشد. ولی روزنامه می نویسد بیشتر این گزارش بر اساس منابعی می باشد که نظامیان آن را موثق می شمرند.
در این گزارش آمده است که اداره استخبارات پاکستان در کنار القاعده به طرح حملات می پردازند. ولی کارشناسان می گویند باوجود این ادعاها ثابت نمودن این موضوع با اسناد و شواهد دشوار میباشد.
روزنامه نیویارک تایمز می نویسد این گزارش شامل اطلاعات دست اول از خشم و ناراحتی امریکایی ها در مقابل عدم تمایل پاکستانی ها برای مقابله با شورشیانی می باشد که در مناطق سرحدی پاکستان بسر می برند و آزادانه به افغانستان رفت و آمد داشته و بعد از انجام حملات شان دوباره و با مصئونیت بخاک پاکستان بر میگردند. ولی گزارش مشعر است که اردوی پاکستان در دو نقش ایفای وظیفه مینمایند که هم دوست است و هم دشمن، یعنی اداره استخبارات آن مدتهاست که مورد سؤظن مامورین امریکایی قرار دارند که دو جانبه بازی می کنند، یعنی بعضی از تقاضاهای امریکایی ها را برای همکاری قبول نموده و در مقابل تلاش میکنند با همکاری با تعدادی از شبکه های شورشیان که با امریکا می جنگند، نفوذ خود را در افغانستان توسعه دهند.
روزنامه نیویارک تایمز میگوید در عقب صحنه، مامورین حکومت اوباما و حکومت بش و قوماندانان نظامی امریکا بارها با مامورین ارشد پاکستانی مقابل شده و آی اس آی را متهم به بغرنج نمودن اوضاع در افغانستان نموده اند و حتی به مامورین پاکستانی فهرستی از اسامی مامورین آی اس آی را که با عمال تندروان همکاری دارند، پیشکش نموده بودند.
روزنامه نیویارک تایمز ادامه میدهد طبق این گزارش مردیکه ایالات متحده متکی به جنگ با تندروان است و سمت پر قدرتی در حکومت پاکستان دارد جنرال اشفاق کیانی است که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷، ریاست اداره استخبارات پاکستان یا آی اس آی را بر عهده داشت. و امریکایی ها از وی تقدیر میکنند که در راستای متوقف نمودن ارتباط مامورین اش با تندروان مساعی زیادی بخرچ داده است. گزارش بمراتب از جنرال حمید گل رئیس سابق آی اس آی سخن میزند که بین سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ این سمت را داشت و در ارتباط با مجاهدین افغان بود و حتی بعد از کناره گیری از کار هم این ارتباط را نگهداشت، و بعضی از این مجاهدین به گروه طالبان مبدل گردیدند. و بنظر می رسد که حمید گل هنوز هم به اینکار ادامه میدهد.
روزنامه نیویارک تایمز می گوید گزارش حاکی است که حمید گل با جلال الدین حقانی، و گلبدین حکمت یار که هزاران جنگجو را در اختیار دارند و مسئول موجی از خشونت ها در افغانستان هستند ارتباط مستقیم دارد.
گزارش بطور مثال می گوید یک خبر استخباراتی حاکی است که حمید گل در ماه جنوری سال ۲۰۰۹ با گروهی از تندروان در شهر وانه مرکز وزیرستان جنوبی ملاقات داشت و در این ملاقات سه مو سپید عرب که احتمالاً القاعده بودند هم اشتراک داشتند. این ملاقات غرض طرح حملۀ برای انتقام جوئی از کشته شدن زمری بود که نام مستعار اسامه الکینی است که در جریان حمله طیارات بدون پیلوت امریکا کشته شد. الکینی عملیات القاعده را در پاکستان عهده دار بود و طراح حملات بسیار مرگبار این گروه بود.
روزنامه نیویارک تایمز می گوید ایالات متحده از ملل متحد تقاضا نموده بود تا اسم حمید گل را در فهرست دهشت افگنان بین المللی بگنجانند. حمید گل که متقاعد میباشد و در روالپندی زندگی میکند این ادعا ها را رد میکند.
این گزارش به ترتیب زمانی، مساعی آی اس آی را برای اداره شبکه های بم گزاران انتحاری که دفعتاً در سال ۲۰۰۶ در افغانستان ظاهر شدند، بر شمرده است.
این گزارش روز یکشنبه به نشر رسیده است و آن را میتوانید از صفحه انترنتی ویکی لیک بدست آورید.>> .حال که ګذارش رامطالعه کرديد ايا شماباور ميکنيد که امريکاباوجود امکانات استخباراتی ،ونفوذ عام وتاميکه برپاکستان دارد ،ازهمۀ اين اجراات ،ادارۀ پاکستان واستخبارات ان بيخبر باشد؟وهم ملل متحد کی است که اسم جنرال حميد ګل را درفهرست دهشت افګنان بين الملی  درج ننمايد ؟ ايا در ملل متحد فعلی کدام تصميم عمده بيدون ارادۀ امريکا صورت ميګيرد؟ويااينکه به اين بازی مسخرۀ انګليس وپاکستان که درګذارش ذيل امدهتوجه نمائيد:
<< پاکستان بعد از بیانات دیڤید کمیرون، صدر اعظم برتانیه که آنکشور را به کمک دهشت افگنی متهم ساخته بود، نمایندۀ دیپلوماتیک برتانیه در اسلام آباد را فرا خواند.
شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان بروز دوشنبه با ادم تامسن، کمشنر عالی برتانیه در اسلام آباد ملاقات کرد.
هفتۀ گذشته دیڤید کمیرون، صْدر اعظم برتانیه در جریان بازدیدش از هند به پاکستان هشدار داد که که آنکشور نباید تقویت صدور دهشت افگنی را اجازه دهد.
تبصره های وی خشم پاکستان را در حالی بر انگیخت که آنکشور برای کمک در ریشه کن ساختن طالبان و تندروان مرتبط به القاعده از داخل سرحداتش، تهاجم وسیع نظامی را براه انداخت.
صدر اعظم برتانیه بعد از نشر اسناد سری یی قوای نظامی ایالات متحده  صحبت میکرد – اسنادی که ادعا میکند بین ادارۀ استخبارات پاکستان و تندروان طالبان در افغانستان ارتباطی موجود است.
در عین زمان آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان روز دوشنبه سفری را به اروپا آغاز کرد که اولین توقف وی پاریس خواهد بود.
بعدا او به برتانیه خواهد رفت که در آنجا قرار است در جلسۀ با آقای کمیرون در تفرجگاه شخصی وی اشتراک نماید >> ويا ګذارش ذيل :
<< رئیس استخبارات پاکستان سفر به بریتانیه را در اعتراض به سخنان دیفید کامرون، صدراعظم برتانیه لغو کرد. آقای کامرون پاکستان را به تندروان ارتباط داده بود.
سخنگوی اداره استخبارات پاکستان، آی اس آی روز شنبه گفت جنرال احمد شجاع پاشا روز دوشنبه به لندن برای شرکت در گفتگوهای مجوزه ضد دهشت افگنی نخواهد رفت.
آی اس آی این سفر را بعد از اظهارات هفته گذشته آقای کامرون لغو کرد ، وی طی دیدارش از هند هشدار داد که پاکستان به گفته وی باید "تقویت صادرات دهشت" را اجازه ندهد.
سخنان وی موجی از خشم را در داخل پاکستان برانگیخت. پاکستان برای کمک به نابودی تندروان مرتبط به القاعده و طالبان در داخل سرحداتش تهاجم وسیع نظامی را به راه انداخته است.
اما بسیاری از مامورین غربی بدگمان هستند که آی اس آی ارتباطات مخفیانه را با تندورانی حفظ کرده است که آنها حملاتی را بر قوای ائتلاف در افغانستان از مناطق قبایلی غیرقانونی به راه می اندازند.>>.
اګر به اين ګذارشات وبازيهای مسخرۀ انها متوجۀ شويد ، انها نشان ميدهند که ګويا پاکستان درهمه مسايل مستقلانه عمل مينمايد ، حتی باپدر معنوی ومخلوق خود انګلستان هم ميتواند بازبان دراز صحبت کند، درحاليکه همه مرد م دنيا ميدانند که پاکستان مخلوق انګلستان است وبمثابۀ ګودی است دردست انګليسها ،که مطابق هر کوک وپروګرام انها بازی مينمايد ، دراخير بايد ګفت درحاليکه افغانها ميدانند که درکشور عذابديده وبلاکشيدۀ  شان بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی با بازيګران  ان پاکستان ،ناتو وادارۀ حامدکرزی درجريان است ،ولی نميفهمند که اين بازي به کجا ميانجامد
،ولی اينقدر بايد خاطر نشان ساخت ، هرکسيکه خواسته اين کشور قهرمانان را ببلعد دهن ان پاره وجسم ان به پارچه شد ن اغاز مينمايد ،مانند ازدست داد ن مستعمرات انګليس دراثنای جنګ انګليس باافغانستان وتجزيۀ شوروی دراثنا وختم جنګ روسها باافغا نستان ،درصورتيکه امريکا وکشورهای غربی ديګر ميخواهند به سرنوشت مشابه ګرفتار نشوند ،بايددر سياست خود درقبال افغانستان تجديد نظرنموده ،بابازيهای مضحک درين کشور خاتمه  بدهند .ازطرف ديګر چون افغانستان وامريکا درسياست جهانی ، مسايل اقتصادی ، راه های ترانزيتی وتجارتی ، تهيۀ مواد خام وغيره به يکديګر ضرورت دارند ، کوشش نمايند درچوکات همکاری مشترک واحترام متقابل به ازادی واستقلال يکديګر روابط نزديک وپايدارداشته باشند ، طوريکه اين روابط شان به ازادی واستقلال کشور های ديګر صد مه نرساند.

ذکريا (يوسفزی)

   .رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید